Regulamin

Regulamin sklepu internetowego aptekawsieci.pl

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Zasady dokonywania zakupów.
 6. Odstąpienie od umowy.
 7. Prawa i obowiązki stron
 8. Odpowiedzialność
 9. Płatności
 10. Reklamacje
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe
 • Postanowienia ogólne.
  1. Niżej wymienionym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
   • Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu internetowego Aptekawsieci.pl
   • Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
   • Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
   • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • Sklep – Sklep Internetowy Aptekawsieci.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.aptekawsieci.pl/.
   • Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
   • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
   • Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Apteki po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
   • Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
  2. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego Aptekawsieci.pl dostępnego pod adresem www.aptekawsieci.pl
  3. Sklep internetowy Aptekawsieci.pl, dostępny pod adresem www.aptekawsieci.pl prowadzony jest przez Operatora Sklepu, tj. MALAYA Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Mickiewicza 18/6, NIP: 639-201-24-77, REGON: 367085779 , KRS 0000672298.; tel. (32) 415-14-67, fax (32) 750-06-67, infolinia 801-000-627; e-mail: kontakt@aptekawsieci.pl, prowadzonej przez mgr farm. Ewę Szwedo.
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
  1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Aptekawsieci.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Aptekawsieci.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
   • Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach.
   • Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
  4. Zamówienia, w sposób określony w 5., można składać po dokonaniu rejestracji.
  5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
  6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
  7. Zamieszczone na stronach Sklepu znaki towarowe, logo firm i nazwy produktów są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych.
  8. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
   • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
   • włączoną obsługę Java Script,
   • włączoną obsługę plików Cookies,
   • aktywny adres e-mail.
  2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
  2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
  3. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
   • aktywny adres e-mail,
   • hasło do Konta Użytkownika,
   • imię i nazwisko,
   • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
   • numer telefonu.
  4. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
   • aktywny adres e-mail,
   • hasło do Konta Użytkownika,
   • firma,
   • numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   • adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
   • imię i nazwisko osoby do kontaktu,
   • numer telefonu.
  5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  6. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
  7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
   • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
   • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
   • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
   • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
  8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  9. Operator Sklepu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
  10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
  11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
   • Użytkownik korzysta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
   • uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze odmowy rejestracji,
   • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
   • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
   • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
   • Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
   • Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
   • Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 11 wynosi 14 dni.
 • Zasady dokonywania zakupów.
   • Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Aptekawsieci.pl.
   • Operator Sklepu prowadzi sprzedaż leków wydawanych wyłącznie bez recepty.
   • Wszystkie produkty dostępne w aptekawsieci.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  1. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Aptekawsieci.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
   • Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika).
   • Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży musi zarejestrować się w Sklepie, po dokonaniu rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika.
   • Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).
   • Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
   • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
   • Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  2. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 5 sztuk tego samego lub podobnych towarów.
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
   • Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
   • Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
   • Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 22.00
  4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
   • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
   • dodania ich do koszyka,
   • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
   • zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
   • e) kliknięcia przycisku "Zamówienie".
  5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
   • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
   • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
   • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
  6. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny.
   • Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni, po tym czasie kontroferta wygasa.
   • Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
  7. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Aptekawsieci.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
   • Sklep Aptekawsieci.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.
   • Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
   • Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia.
   • Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego.
   • Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
   • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 • Odstąpienie od umowy.
  1. Prawo odstąpienia od umowy

   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas MALAYA Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. Mickiewicza 18/6, kontakt@aptekawsieci.pl. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  2. Skutki odstąpienia od umowy

   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
   Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
    jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
   7. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
    konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   8. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   9. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   10. umowy zawartej na aukcji publicznej;

  4. WZÓR FORMULARZA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Prawa i obowiązki Stron.
  1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Aptekawsieci.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
  3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
  5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
  6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 • Odpowiedzialność.
  1. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
  3. Operator Sklepu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Operatora Sklepu.
 • Płatności.
  1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
   • przelewem na rachunek bankowy,
   • przy odbiorze, czyli za pobraniem,
   • gotówką, przy odbiorze osobistym.
   • szybkim przelewem za pomocą serwisów Transferuj oraz PayU
   • Płatność kartą VISA za pomocą serwisu Transferuj oraz kartą VISA
  2. Dane do przelewu: MALAYA Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 18/6, 47-400 Racibórz, ING BSK O/RACIBÓRZ, nr konta: 26 1050 1344 1000 0023 0628 9188.
   • W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
   • W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.
  3. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie sklepu, po weryfikacji poprawności danych Kupującego i zapłaty określonej kwoty.
 • Reklamacje.
   • Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta.
   • Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
   • Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej.
  1. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
   • imię i nazwisko,
   • numer zamówienia,
   • opis niezgodności towaru z umową,
   • datę zakupu,
   • paragon lub fakturę VAT zakupu.
  2. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
  3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@aptekawsieci.pl lub telefonicznie pod nr telefonu (32) 415 14 67
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym terminie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  5. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:
   • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,
   • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,
   • jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupującego.
 • Ochrona danych osobowych.

  Zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych „ADMINISTRATOR”- jest MALAYA Sp. z o.o. (dawniej Apteka Pod Różami, mgr farm.Ewa Szwedo) z siedzibą w Raciborzu przy ulicy: Mickiewicza 18/6, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:0000672298 NIP: 639-201-24-77 , REGON: 367085779 , tel. 32 414 90 69

  Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

  1.W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

  2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

  3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

  4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

  Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

  Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
  Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

  Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

  Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu MALAYA Sp. z o.o.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MALAYA Sp. z o.o.
  - partnerzy handlowi
  - firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
  - firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne
  - Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet. Dane przekazywane są na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych).

 • Postanowienia końcowe:
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (tj. z dnia 14 września 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.) ; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 27 lutego 2008 r. Dz.U. z 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 Nr 60 poz. 374).
  2. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu na drodze polubownej.
  3. Wszelkie spory nie rozwiązane polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
  4. Regulamin jest dostępny pod adresem: Aptekawsieci.pl, a Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
   • Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
   • O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
   • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
   • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.

Apteka "Pod Rózami", ul. Ogrodowa 40, 47-400 Racibórz, od 8:00 do 16:00 - tel. (32) 415 14 67, kontakt@aptekawsieci.pl. Wdrożenie i realizacja: SO-SOLUTIONS
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl